Projektové práce

Zajišťujeme zpracování všech stupňů projektové dokumentace pro vodohospodářské stavby:

 • Studie staveb (STS)
 • Dokumentace pro územní řízení DUR)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS)
 • Realizační dokumentace stavby (DRS)

 

pro vodárenské objekty

 • studny a jímací zařízení (vč. domovních studní a jejich legalizace)
 • čerpací stanice (ČS) a zrychlovací automatické tlakové stanice (ATS)
 • vodovodní řady (vč. rekonstrukcí)
 • vodojemy a přerušovací komory
 • vodárenské soustavy k zásobení větších oblastí pitnou vodou vč. dálkového systému sledování a řízení technologických procesů

 

pro kanalizační objekty:

 • čistírny odpadních vod pro komunální sféru (od 5 EO do 3000 EO) (vč. kořenových čistíren odpadních vod do 200 EO)
 • stokové sítě a kanalizační sběrače (vč. rekonstrukcí)
 • tlakové kanalizace a čerpací stanice splaškových i srážkových vod
 • systémy pro retenci a odvádění srážkových vod vč. nádrží, předčištění odlučovačích ropných látek (OLK) a vsakování do horninového podloží
 • čištění a likvidace odpadních vod od chat i větších rekreačních objektů a sportovních areálů (vč. vsakování do horninového podloží – vhodné např. pro horské chaty a střediska)

 

pro zasíťování stavebních pozemků:

 • komplexní zajištění všech inž. sítí pro napojení lokalit určených k výstavbě rodinných domů, průmyslových a sportovních areálů (kanalizace a ČOV, voda, plyn, kabelové sítě, komunikace a odvodnění)

 

pro rybníky a nádrže:

 • rybníky pro rybochov
 • retenční nádrže a poldry
 • víceúčelové a okrasné nádrže
 • nádrže a zdroje pro zásobování užitkovou vodou (např. zdroje vody pro zasněžování sjezdovek vč. vysokotlakých čerpacích stanic a základních rozvodů pro sněžná děla)

Kontakt

 

AVONA - Ing. Lubomír Novák
Divadelní 14
Nový Jičín

T +420 556 709 267
F +420 556 719 285
M +420 603 540 643

info@avona.cz
www.avona.cz

stavební projekce/
inženýrink/
poradenská činnost/